Ενίσχυση της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου στο δημόσιο τομέα στην Κύπρο

Περίοδος
Νοέμβριος 2006 – Ιούλιος 2007

Πρόγραμμα
Twinning Light: CY/2004/IB/SPP/01-TL

Αντικείμενο
Στόχο του προγράμματος αποτελεί η ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου για την αποτελεσματική εφαρμογή των σχετικών κοινοτικών κανονισμών. Αυτό θα επιτευχθεί μέσω: α) της προσαρμογής του Εγχειριδίου Εσωτερικού Ελέγχου και των ερωτηματολογίων που χρησιμοποιούνται από την Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου στις απαιτήσεις της ΕΕ, της εθνικής νομοθεσίας και των διεθνών κανονισμών και πρακτικών, β) την εκπαίδευση επιθεωρητών γ) την αξιολόγηση του υφιστάμενου λογισμικού δ) την προετοιμασία τεχνικών προδιαγραφών για τη βελτίωση του υφιστάμενου συστήματος IT.

Φορείς εκτέλεσης του έργου

  • Σχολή Εκπαίδευσης Υπαλλήλων του Υπουργείου Οικονομικών (ΣΕΥΥΟ), Κύπρος
  • Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου (ΚΕΣΔ), Ελλάδα