Σύνδεση παραγωγικού ιστού με το εκπαιδευτικό σύστημα. Πιλοτικό πρόγραμμα με ομάδα στόχο τις γυναίκες στο Χασεμιτικό Βασίλειο της Ιορδανίας

Περίοδος
Νοέμβριος 2005 – Νοέμβριος 2006

Πρόγραμμα
ΥΔΑΣ – Υπουργείο Εξωτερικών

Αντικείμενο
Το πρόγραμμα αποσκοπεί στη διατύπωση προτάσεων για τη σύνδεση του παραγωγικού ιστού της χώρας με το εκπαιδευτικό σύστημα. Συγκεκριμένα πρόκειται να διεξαχθεί εμπειρική έρευνα για την αποτύπωση των αναγκών της αγοράς και των δεξιοτήτων των (γυναικών) αποφοίτων πανεπιστημίων, αξιολόγηση των προγραμμάτων σπουδών των πανεπιστημίων υπό το πρίσμα των αποτελεσμάτων της εμπειρικής έρευνας και διατύπωση τεκμηριωμένων προτάσεων για δομές διασύνδεσης σπουδών και αγοράς εργασίας.

Φορείς εκτέλεσης του έργου

  • Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου (ΚΕΣΔ), Ελλάδα
  • The Queen Zein Al Sharaf Institute for Development (ZENID), Ιορδανία