Ελληνοβουλγαρική Συνεργασία για το Περιβάλλον

Περίοδος
Ιανουάριος 2000 – Αύγουστος 2000

Πρόγραμμα
EU DG Environment XI

Αντικείμενο
Το πρόγραμμα αφορούσε τη μεταφορά θεσμικής τεχνογνωσίας στο πεδίο της περιβαλλοντικής προστασίας. Αποσκοπούσε στην εκπόνηση προτάσεων νομοθετικών και διοικητικών μεταρρυθμίσεων και στη σταδιακή εναρμόνιση του βουλγάρικου δικαίου περιβάλλοντος με το Ευρωπαϊκό. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στα περιβαλλοντικά προβλήματα διασυνοριακού χαρακτήρα.

Φορείς εκτέλεσης του έργου

  • Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου, Ελλάδα