Η ελληνική μειονότητα στην Αλβανία

Περίοδος
Μάρτιος 2001 – Ιούνιος 2001

Πρόγραμμα
Υπουργείο Εξωτερικών

Αντικείμενο
Το πρόγραμμα αποσκοπούσε στην εκπόνηση μελέτης για το καθεστώς της ελληνικής μειονότητας στην Αλβανία. Περιελάμβανε μελέτη του θεσμικού πλαισίου και εμπειρική, επιτόπια έρευνα από ομάδα ειδικών επιστημόνων.

Φορείς εκτέλεσης του έργου
Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου, Ελλάδα