Συνταγματικό Καθεστώς Κοσσυφοπεδίου

Περίοδος
Ιούνιος 1999 – Φεβρουάριος 2000

Πρόγραμμα
Υπουργείο Εξωτερικών 

Αντικείμενο
Το πρόγραμμα επικεντρωνόταν στη δημιουργία μιας Ομάδας Εργασίας με σκοπό την εκπόνηση Σχεδίου σχετικά με το Συνταγματικό Καθεστώς του Κοσσυφοπεδίου. Αντικείμενο του Σχεδίου ήταν η συνολική ανάλυση του προβλήματος του Κοσσυφοπεδίου από πλευράς Συνταγματικού και Διεθνούς Δικαίου και ο συνταγματικός σχεδιασμός εναλλακτικών λύσεων. 

Φορείς εκτέλεσης του έργου

  • Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου, Ελλάδα 
  • Deutsches Institut für Föderalismusforschung/German Research Institute for Federalism, Γερμανία
  • Institut für Föderalismus/Institute for Federalism, Ελβετία