Καλύτερη Νομοθέτηση στη Δημοκρατία της Αρμενίας

Περίοδος
Νοέμβριος 2003 – Αύγουστος 2004

Πρόγραμμα
ΥΔΑΣ – Υπουργείο Εξωτερικών

Αντικείμενο
Το πρόγραμμα  αφορούσε στη μεταφορά τεχνογνωσίας σε μόνιμους εμπειρογνώμονες του Κοινοβουλίου της Αρμενίας που εμπλέκονται στη νομοπαρασκευαστική διαδικασία με απώτερο στόχο τη βελτίωση της ποιότητας της παραγόμενης νομοθεσίας, την επιτάχυνση της εναρμόνισης με το κοινοτικό κεκτημένο και την καλύτερη εφαρμογή της νομοθεσίας. Στο πλαίσιο του προγράμματος προβλεπόταν η διοργάνωση Συναντήσεων Εργασίας, η εκπόνηση εγχειριδίου για την καλύτερη νομοθέτηση και η εκπόνηση δυο πιλοτικών σχεδίων νόμων. 

Φορείς εκτέλεσης του έργου

  • Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου, Ελλάδα 
  • Κοινοβούλιο της Δημοκρατίας της Αρμενίας, Αρμενία