Α4: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Το Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου – Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου συμμετέχει ως εταίρος στο ευρωπαϊκό έργο “Crossing borders for effective police investigation to protect female victims of sex trafficking and enhance accountability mechanisms — A4” (Grant Agreement: 101021832 — A4 — ISFP-2019-AG-THB) σε συνεργασία με τους φορείς: Κέντρο Μελετών Ασφαλείας (ΚΕΜΕΑ, Ελλάδα) το οποίο έχει τον ρόλο του συντονιστή, Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ, Ελλάδα), Vienna Centre for Societal Security – Vicesse (Αυστρία), Pravo I Internet  Foundation (LIF, Βουλγαρία).

Στο πλαίσιο του ως άνω έργου, το Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου – Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο για την υποβολή προσφοράς, με στόχο την εξωτερική αξιολόγηση της υλοποίησης του εν λόγω έργου. Η εξωτερική αξιολόγηση θα επικεντρωθεί στην αποτελεσματικότητα του έργου, με βάση ένα σχέδιο αξιολόγησης, το οποίο θα περιλαμβάνει περιγραφή των διαδικασιών και των εργαλείων του έργου. Η εξωτερική αξιολόγηση θα πραγματοποιηθεί στο μέσο και τελικό στάδιο του Έργου. Σε αυτό το πλαίσιο, τα βήματα που πρέπει να ακολουθηθούν ως μέρος της αξιολόγησης της διαδικασίας είναι:

Η Συμφωνία Χρηματοδότησης του έργου Α4 ορίζει την υποχρέωση εξωτερικής αξιολόγησης, με την υποβολή των δυο ακόλουθων παραδοτέων:

  1. Παραδοτέο 1.4: Ενδιάμεση έκθεση εξωτερικής αξιολόγησης (20 σελ. στην αγγλική γλώσσα). Προθεσμία υποβολής: 25/07/2023
  2. Παραδοτέο 1.5: Τελική έκθεση εξωτερικής αξιολόγησης (40 σελ. στην αγγλική γλώσσα). Προθεσμία υποβολής: 25/08/2023

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν τις προσφορές τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση okatsarou@cecl.gr, και συγκεκριμένα θα πρέπει να υποβάλλουν τα εξής:

  • Την οικονομική τους προσφορά (σύμφωνα με το Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς) υπογεγραμμένη από τον ενδιαφερόμενο (για φυσικά πρόσωπα) ή τον νόμιμο εκπρόσωπό τους (για νομικά πρόσωπα)
  • Βιογραφικό σημείωμα του εξωτερικού αξιολογητή

Η προθεσμία υποβολής οικονομικών προσφορών λήγει στις 09/06/2023.

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινήσεις μπορείτε να απευθύνεστε στην κα. Όλγα Κατσαρού (okatsarou@cecl.gr).