ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑΣ στο ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (Diversity Management in the Workplace)

Το Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου - Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου ως επικεφαλής του ευρωπαϊκού έργου EMBRACIVE: Embracing Diversity and Fostering Inclusion in the Workplace, σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Βιομηχανικής και Επιχειρησιακής Επιμόρφωσης & Κατάρτισης του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών.

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ
Επιχειρήσεις/φορείς ανεξαρτήτως μεγέθους ή κλάδου οικονομικής δραστηριότητας που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα να δηλώσουν συμμετοχή σε δωρεάν πρόγραμμα κατάρτισης με αντικείμενο

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑΣ στο ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (Diversity Management in the Workplace)

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα περιλαμβάνει την ανάλυση των εννοιών της διαφορετικότητας, ισότητας, διακρίσεων, συμπερίληψης, τις διαστάσεις της διαφορετικότητας, τα οφέλη από την επιτυχή διαχείριση της και τις διαστάσεις εφαρμογής μέσα από επιλεγμένες καλές πρακτικές που αφορούν στη διαχείριση της διαφορετικότητας κατά την προσέλκυση και επιλογή, την διαχείριση προσωπικού και την αποφυγή συγκρούσεων λόγω διαφορετικότητας.

Η εκπαιδευτική δράση αποτελείται από σεμινάρια κατάρτισης διάρκειας 6 ωρών – 2 ημερών. Συνολικά θα υλοποιηθούν πραγματοποιηθούν 6 εκπαιδευτικά σεμινάρια το διάστημα Απριλίου-Ιουλίου 2021, στα οποία προβλέπεται να συμμετάσχουν 90 άτομα. 

Κάθε επιχείρηση δικαιούται να εκδηλώσει ενδιαφέρον για συμμετοχή έως και 3 στελέχη ανεξαρτήτως ιεραρχικού επιπέδου ή αντικειμένου απασχόλησης, το αργότερο μέχρι τις  16-04-2021επιλέγοντας η ίδια την προτεραιότητα συμμετοχής. 

Για εκδήλωση ενδιαφέροντός και δήλωση των στελεχών σας στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, παρακαλούμε να συμπληρώσετε την αίτηση συμμετοχής επιλέγοντας τον ακόλουθο σύνδεσμο: https://forms.gle/LUr5SpHWywnX88D78

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΩΡΕΑΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Γιατί να συμμετάσχουμε στην κατάρτιση;

Η συμμετοχή στο πρόγραμμα κατάρτισης εξασφαλίζει δωρεάν επιμόρφωση έως 3 στελέχη για κάθε επιχείρηση με αντικείμενο τη διαχείριση της διαφορετικότητας. Για τις επιχειρήσεις η επιτυχημένη διαχείριση της διαφορετικότητας στο εργασιακό περιβάλλον εξασφαλίζει αξιοσημείωτα οφέλη τα σημαντικότερα από τα οποία είναι:

 • Βελτίωση της δυνατότητας προσέλκυσης και διατήρησης ταλέντων και διαμόρφωση μιας σύγχρονης εικόνας εργοδότη
 • Ενίσχυση της ικανοποίησης, της δέσμευσης και της παραγωγικότητας των εργαζομένων
 • Βελτίωση της ικανότητας ανταπόκρισης στις ανάγκες διαφορετικών κατηγοριών πελατών  
 • Δυνατότητα συνεργασίας με μεγάλες διεθνείς εταιρίες που απαιτούν από τους συνεργάτες τους πολιτικές διαχείρισης διαφορετικότητας.  
 • Βελτίωση καινοτομικής ικανότητας της επιχείρησης   
 • Ενίσχυση της εικόνας/φήμης κοινωνικής υπευθυνότητας της επιχείρησης
 • Βελτίωση των εταιρικών αποτελεσμάτων
 • Ένταξη στις πρωτοπόρες επιχειρήσεις με την υιοθέτηση προοδευτικών  πρακτικών και συστημάτων διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού

Τι περιλαμβάνει και πότε θα πραγματοποιηθεί η κατάρτιση 

Το πρόγραμμα κατάρτισης αποτελείται από εκπαιδευτικά σεμινάρια συνολικής διάρκειας 6 ωρών (8 εκπαιδευτικών) που θα υλοποιηθούν σε δύο ημέρες και θα περιλαμβάνουν μέσα από μια σειρά διαδραστικών δραστηριοτήτων τις ακόλουθες κύριες ενότητες:

 1. Βασικές έννοιες και ορισμοί  
 2. Παρουσίαση υφιστάμενης κατάστασης όσον αφορά τη διαφορετικότητα στις επιχειρήσεις
 3. Ανάλυση καλών πρακτικών διαχείρισης της διαφορετικότητας
 4. Εργαλειοθήκη για τη Διαχείριση της Διαφορετικότητας στις Επιχειρήσεις
 5. Ολοκληρωμένη παρέμβαση που να αφορά τη διαχείριση της διαφορετικότητας σε μια ‘υποθετική’ επιχείρηση

Στο πλαίσιο του προγράμματος θα πραγματοποιηθούν 6 σεμινάρια, μεταξύ Απριλίου-Ιουλίου 2021 και προβλέπεται να συμμετάσχουν συνολικά 90 άτομα.

Σημαντική σημείωση: Δεδομένων των περιορισμών λόγω της πανδημίας COVID-19, που υφίστανται κατά το χρόνο προετοιμασίας του προγράμματος κατάρτισης, ο αρχικός σχεδιασμός προβλέπει την εξ’ αποστάσεως σύγχρονη κατάρτιση με χρήση ηλεκτρονικών πλατφόρμων επικοινωνίας. Αν οι συνθήκες το επιτρέψουν ενδέχεται η κατάρτιση να διεξαχθεί και δια ζώσης για όσους/-ες το επιθυμούν. 

Πώς μπορούμε να συμμετάσχουμε στην κατάρτιση;

Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις, μέσα από το αρμόδιο τμήμα τους, πρέπει να συμπληρώσουν και υποβάλουν την αίτηση συμμετοχής από τις 22/03/2021, έως τις 16/04/2021. Κάθε επιχείρηση δικαιούται να υποβάλλει αίτημα για μέχρι τρείς (3) θέσεις, επιλέγοντας η ίδια την προτεραιότητα συμμετοχής για τα στελέχη που θα αιτηθεί συμμετοχή. Σε περίπτωση που οι αιτήσεις υπερβούν τις διαθέσιμες θέσεις, το ΙΒΕΠΕ-ΣΕΒ θα επιλέξει τους συμμετέχοντες κατά πρώτον διασφαλίζοντας τουλάχιστον μία θέση ανά επιχείρηση και για τις εναπομένουσες θέσεις κατανέμοντας τες ανάλογα με τον αριθμό προσωπικού κάθε επιχείρησης. Οι εταιρείες που θα επιλεγούν θα ενημερωθούν το αργότερο έως τις 26 Απριλίου 2021 για τον αριθμό των στελεχών τους που θα συμμετάσχουν στην κατάρτιση, καθώς και για τις ακριβείς ημερομηνίες και ώρες κατάρτισης. 

Υπάρχουν δεσμεύσεις για να συμμετάσχουμε στο πρόγραμμα;

Η συμμετοχή στο πρόγραμμα για τα στελέχη που θα παρακολουθήσουν  το πρόγραμμα γίνεται εντελώς δωρεάν. Μετά την οριστικοποίηση του καταλόγου των συμμετεχόντων, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να διασφαλίσουν τη διαθεσιμότητα των στελεχών τους για την κατάρτιση 

Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία ή διευκρίνιση παρακαλούμε απευθυνθείτε στο csr_euprojects@ivepe.gr