Εναλλακτικά του Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης μέτρα και προσωρινή κράτηση σε διασυνοριακές ποινικές διαδικασίες εντός της ΕΕ: ​​πρακτικές παρατηρήσεις και οπτικές

18 Φεβρουαρίου 2021, 14:00 – 17:00 Ώρα Κεντρικής Ευρώπης (Διαδικτυακά)

Το Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου – Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου έχουν τη χαρά να σας προσκαλέσουν σε διαδικτυακό σεμινάριο για τα εναλλακτικά του Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης μέτρα και την προσωρινή κράτηση σε διασυνοριακές ποινικές διαδικασίες εντός της ΕΕ. Το σεμινάριο διοργανώνεται από την οργάνωση Fair Trials στις 18 Φεβρουαρίου 2021. Μπορείτε να εγγραφείτε για να παρακολουθήσετε την εκδήλωση  εδώ.

Η χρήση του ΕΕΣ για τον σκοπό της ποινικής δίωξης εγκλημάτων (στο στάδιο της προδικασίας) έχει αυξηθεί σταθερά από το 2005 παρά την ύπαρξη εναλλακτικών μέτρων. Κατά το παρελθόν έτος, οι εταίροι του χρηματοδοτούμενου από την ΕΕ έργου με τίτλο EAW-Alt, που υλοποιείται υπό τον συντονισμό της Fair Trials, πραγματοποίησαν έρευνα σχετικά με τη χρήση εναλλακτικών μέτρων και την προσωρινή κράτηση σε υποθέσεις διασυνοριακής δικαστικής συνεργασίας εντός της ΕΕ, στην Αυστρία, το Βέλγιο, την Ελλάδα, την Ιρλανδία και το Λουξεμβούργο. Ο στόχος της έρευνας ήταν η κατανόηση των εμποδίων στη χρήση εναλλακτικών μέτρων σε διασυνοριακές ποινικές διαδικασίες.

Μετά την παρουσίαση των βασικών ευρημάτων της έρευνάς μας, θα συζητήσουμε με επαγγελματίες της ποινικής δικαιοσύνης την επιφυλακτικότητα που παρατηρείται απέναντι στη χρήση εναλλακτικών του Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ποινική δίωξη και θα εντοπίσουμε υποσχόμενες πρακτικές στο πλαίσιο της τρέχουσας ατζέντας ψηφιοποίησης της δικαιοσύνης. Σε ένα δεύτερο πάνελ, θα επικεντρωθούμε στην εκτεταμένη χρήση της προσωρινής κράτησης στο στάδιο της προδικασίας σε διασυνοριακές διαδικασίες όπου ο κίνδυνος διαφυγής τεκμαίρεται σχεδόν αυτόματα για όσους δεν έχουν την ιθαγένεια ή τον τόπο διαμονής τους στο αντίστοιχο κράτος μέλος.

Ακολουθούν συνημμένες η ατζέντα και η σύνοψη της εκδήλωσης.