Πρόσκληση συμμετοχής σε έρευνα

Το Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου συμμετέχει ως επικεφαλής εταίρος στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα “EMBRACIVE: Embracing Diversity and Fostering Inclusion in the Workplace”, στα πλαίσια του οποίου διεξάγεται η ανώνυμη έρευνα για τη Διαχείριση της Διαφορετικότητας στο Επιχειρησιακό Περιβάλλον.

Σκοπός της έρευνας είναι η καταγραφή και αξιολόγηση των επίσημων και άτυπων πρακτικών και διαδικασιών Διαχείρισης της Διαφορετικότητας (Diversity Management) που εφαρμόζουν σήμερα οι επιχειρήσεις στην Ελλάδα καθώς και η ανάδειξη των κυριότερων προβλημάτων αλλά και των ευκαιριών για την περαιτέρω ανάπτυξη και ενίσχυση της. Η ποσοτική αυτή έρευνα διενεργείται από τον ΣΔΑΔΕ για λογαριασμό του ΣΕΒ/ΙΒΕΠΕ, από 1 έως 16 Οκτωβρίου, και για τη  συμπλήρωση της εκτιμούμε ότι θα χρειαστεί να αφιερώσετε περίπου 10’ από τον χρόνο σας, πατώντας εδώ.  

Με βάση τα αποτελέσματα της ποσοτικής αυτής έρευνας καθώς και της ανάλογης ποιοτικής που διεξάγεται παράλληλα, θα διαμορφωθεί ένας Πρακτικός Οδηγός Διαχείρισης της Διαφορετικότητας. Ο οδηγός αυτός, μετά την πιλοτική εφαρμογή του, θα διατεθεί στις επιχειρήσεις για ελεύθερη αξιοποίηση και εκπαίδευση στελεχών.

Οι φορείς υλοποίησης είναι πλήρως εναρμονισμένοι με την εθνική και ενωσιακή νομοθεσία περί προσωπικών δεδομένων και συγκεκριμένα το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων 2016/679 (ΕΕ), τον εθνικό νόμο 4624/2019, καθώς και τις Αποφάσεις, Οδηγίες και Γνωμοδοτήσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ) και λαμβάνουν τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την ασφαλή επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και διασφάλιση της εμπιστευτικότητας των πληροφοριών. Οι όποιες πληροφορίες που προκύπτουν από τις απαντήσεις θα αντιμετωπίζονται με εμπιστευτικότητα και πρόκειται να τύχουν επεξεργασίας σε συγκεντρωτικό επίπεδο (aggregate data) αποκλειστικά για τον σκοπό εξαγωγής χρήσιμων συμπερασμάτων και στατιστικών στοιχείων στο πλαίσιο του έργου.