Ανακοίνωση: Στρογγυλή τράπεζα για την προσωρινή κράτηση

Αθήνα, Τρίτη 26 Φεβρουαρίου 2019

To Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου – Ίδρυμα Θεμιστοκλή & Δημήτρη Τσάτσου διοργανώνει συζήτηση στρογγυλής τράπεζας στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου «Effective Legal Assistance in Pre-Trial Detention Decision-Making» (Αποτελεσματική Νομική Υποστήριξη κατά τη Διαδικασία Λήψης Αποφάσεων για την επιβολή Προσωρινής Κράτησης).

Το έργο συγχρηματοδοτείται από τη Γενική Γραμματεία Δικαιοσύνης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και έχει ως βασικό στόχο τη βελτίωση της ποιότητας λήψης αποφάσεων για την επιβολή προσωρινής κράτησης, με έμφαση στην εφαρμογή της Οδηγίας 2013/48/ΕΕ για την πρόσβαση σε δικηγόρο στο πλαίσιο της ποινικής διαδικασίας.

Σκοπός της στρογγυλής τράπεζας είναι η εις βάθος συζήτηση σχετικά με τη νομοθεσία, την πρακτική και τις πολιτικές που σχετίζονται με την επιβολή προσωρινής κράτησης και την πρόσβαση σε δικηγόρο, καθώς και η συζήτηση και διάχυση των μέχρι τώρα αποτελεσμάτων του έργου, ιδίως της Εθνικής Έκθεσης για την Προσωρινή Κράτηση. Στόχος μας είναι μια ζωντανή και δημιουργική συζήτηση, λαμβάνοντας υπόψη τις διαφορετικές οπτικές των εμπλεκόμενων μερών, συμπεριλαμβανομένων δικαστικών λειτουργών, συνηγόρων υπεράσπισης και υπεύθυνων υλοποίησης πολιτικής.