Καταγραφή και Θεσμικό Πλαίσιο των φορέων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στην Ελλάδα – Οι προϋποθέσεις σύνδεσης αρχικής και συνεχιζόμενης κατάρτισης

Περίοδος
Δεκέμβριος 1999 – Φεβρουάριος 2000

Πρόγραμμα
Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Αντικείμενο
Πρωταρχικός στόχος της μελέτης ήταν η καταγραφή του υφιστάμενου πλαισίου παροχής υπηρεσιών επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στην Ελλάδα, στο πλαίσιο μιας συντονισμένης παρέμβασης για τον ορθολογικό συντονισμό της αρχικής και της συνεχιζόμενης κατάρτισης. Επιχειρήθηκε, έτσι, η δημιουργία μιας σύνθετης βάσης δεδομένων που θα αξιοποιηθεί από τους σχεδιαστές πολιτικής, εν όψει του προγραμματισμού των ενεργειών ανθρωπίνων πόρων του Γ΄ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης (2000-2006). Η εκπόνηση της εν λόγω μελέτης εξυπηρετεί ουσιαστικά τις ανάγκες σχεδιασμού των νέων δράσεων στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, καθώς καταγράφει τους υφι-στάμενους φορείς παροχής των σχετικών υπηρεσιών, αποτελώντας επομένως προκαταρκτικό μηχανισμό για τη βελτίωση της λειτουργίας του συστήματος επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Φορείς εκτέλεσης του έργου
Την ευθύνη διαχείρισης του προγράμματος είχε το Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου.