Μηχανισμός Υποστήριξης των Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας και Δικτύωσης- Συνεργασίας σε Τομεακό και Περιφερειακό Επίπεδο

Περίοδος
Δεκέμβριος 2011 – Αύγουστος 2015

Πρόγραμμα
Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης-Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού”

 Αντικείμενο
Αντικείμενο του έργου είναι η παροχή υπηρεσιών παρακολούθησης και εφαρμογής των παρεμβάσεων στον τομέα της ψυχικής υγείας, μέσω δημιουργίας και λειτουργίας Μηχανισμού Υποστήριξης και Παρακολούθησης του προγράμματος “Ψυχαργώς Γ’ Φάση”. Στο πλαίσιο του έργου περιλαμβάνονται οι ακόλουθες υπηρεσίες: α) συμβουλευτική υποστήριξη στην ωρίμανση έργων ψυχικής υγείας, β) τεχνική υποστήριξη υλοποίησης έργων που χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ, γ) παροχή εξειδικευμένων υποστηρικτικών υπηρεσιών και δ) υποστήριξη της δημιουργίας Παρατηρητηρίου Ψυχικής Υγείας

 
Φορείς εκτέλεσης του έργου

 Διαδικασία Α. Ε.

Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου

 

Ανακοινώσεις:

Ανακοινώσεις προγράμματος Ψυχαργώς