Πρόγραμμα Υποστήριξης της Νομοθετικής Πολιτικής για την «Κοινωνία της Πληροφορίας» – Ελλάδα

Περίοδος
Μάρτιος 2001 – Φεβρουάριος 2002

Πρόγραμμα
Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.

Αντικείμενο
Το πρόγραμμα αποσκοπεί στην κατάρτιση προσχέδιου νομοθετικού-ρυθμιστικού κειμένου σχετικά με το δικαίωμα συμμετοχής στην Κοινωνία της Πληροφορίας. Προς το σκοπό αυτό συστήθηκε ομάδα εμπειρο-γνωμόνων η οποία μετά από μελέτη και αξιολόγηση του υπάρχοντος κανονιστικού και πληροφοριακού υλικού και σε συσχετισμό με το ισχύον Σύνταγμα και το Κοινοτικό Δίκαιο προχώρησε στην κατάρτιση του προσχέδιου. 

Φορείς εκτέλεσης του έργου
Την ευθύνη διαχείρισης του προγράμματος είχε το Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου.