Μελέτη για τις δυνατότητες αναβάθμισης της διοίκησης της εκπαίδευσης, ενόψει των τρεχουσών νομοθετικών μεταρρυθμίσεων στο χώρο της δημόσιας διοίκησης και αυτοδιοίκησης

Περίοδος
Ιούλιος 2010 – Οκτώβριος 2010

Πρόγραμμα
Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων

Αντικείμενο
Αντικείμενο του έργου αποτελεί η εκπόνηση μελέτης για την καταγραφή των δυνητικών μορφών διοίκησης της εκπαίδευσης όπως θα μπορούσαν να εφαρμοστούν στο νέο διοικητικό/ αυτοδιοικητικό πλαίσιο το οποίο δρομολογείται. Πιο συγκεκριμένα η μελέτη περιλαμβάνει: α) καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης και του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου, β) αξιολόγηση δυνατοτήτων και αδυναμιών (Ανάλυση SWOT), γ) συγκριτική ανάλυση διεθνών καλών πρακτικών, δ) εκπόνηση πρότασης δυνητικών μορφών διοίκησης της εκπαίδευσης.

Φορείς εκτέλεσης του έργου

  • Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου, Ελλάδα