Μελέτη για την πολεοδομική τακτοποίηση και νόμιμη λειτουργία των τουριστικών καταλυμάτων – Ελλάδα

Περίοδος
Ιούλιος 2007 – Οκτώβριος 2007

Πρόγραμμα
Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων 

Αντικείμενο
Η παρούσα μελέτη ανταποκρίνεται στην ανάγκη συνολικής και μακροπρόθεσμης αντιμετώπισης του ζητήματος της πολεοδομικής τακτοποίησης και, κυρίως, της διευκόλυνσης της περιβαλλοντικής αδειοδότησης των τουριστικών καταλυμάτων της χώρας, προκειμένου να συμβάλουν αποτελεσματικά στη βιώσιμη οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη του εθνικού και περιφερειακού χώρου. Η μελέτη εστιάζει ιδίως στο Συνταγματικό και Κοινοτικό Πλαίσιο, σε Επισκόπηση της σχετικής νομολογίας, στον Εξορθολογισμό και διευκόλυνση της διαδικασίας αδειοδότησης και καταθέτει προτάσεις νομοθετικών ρυθμίσεων.

Φορείς εκτέλεσης του έργου

  • Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου, Ελλάδα