Μελέτη στρατηγικών και μεθοδολογικών προϋποθέσεων για τον ανασχεδιασμό της πολιτικής προστασίας στην Ελλάδα

Περίοδος
Σεπτέμβριος 2008 – Νοέμβριος 2008

Πρόγραμμα
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας», Μέτρο 5.1

Αντικείμενο
Το έργο αφορά στην εκπόνηση μελέτης στρατηγικών και μεθοδολογικών προϋποθέσεων για τον ανασχεδιασμό της πολιτικής προστασίας στην Ελλάδα, με ιδιαίτερη έμφαση στον τομέα της βελτίωσης της αποτελεσματικότητας του μηχανισμού διαχείρισης των δασικών πυρκαγιών. Η μελέτη εστιάζει στα εξής: α) αναλυτική καταγραφή της υπάρχουσας κατάστασης στο χώρο των υπηρεσιών πολιτικής προστασίας, β) εκπόνηση σχεδίου δράσης (Action Plan) για την εφαρμογή νέου διοικητικού μοντέλου διαχείρισης κρίσεων γ) διατύπωση προτάσεων για τη βιωσιμότητα των προτεινόμενων μέτρων πολιτικής.

Φορείς εκτέλεσης του έργου

  • Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου, Ελλάδα