Συγκριτική μελέτη για τη διαφθορά στο δημόσιο τομέα στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Κράτη μέλη της Ε.Ε.

Περίοδος
Δεκέμβριος 2005 – Νοέμβριος 2007

Πρόγραμμα
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων

Αντικείμενο
Το πρόγραμμα αποσκοπεί να διερευνήσει διαφορετικές πτυχές και μορφές διαφθοράς στο δημόσιο τομέα στα 25 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με έμφαση στη δημόσια διοίκηση, τα μέλη των εθνικών κοινοβουλίων, το πολιτικό προσωπικό και τα πολιτικά κόμματα. Με βάση εμπειρικά δεδομένα η μελέτη αποσκοπεί να εντοπίσει κοινές μορφές διαφθοράς, μέτρα πρόληψης και ελέγχου και να διατυπώσει προτάσεις πολιτικής για την καταπολέμηση της διαφθοράς σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Φορείς εκτέλεσης του έργου

  • Institut für Deutsches und Europäisches Parteienrecht und Parteienforschung,Γερμανία
  • Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου, Ελλάδα 
  • Πανεπιστήμιο “La Sapienza”, Ρώμη, Ιταλία