Μελέτη για την αναδιοργάνωση και ανάπτυξη της Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης στην Κύπρο – Κυπριακή Δημοκρατία

Περίοδος
Οκτώβριος 2006 – Απρίλιος 2008

Πρόγραμμα
Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, Κυπριακή Δημοκρατία 

Αντικείμενο
To έργο αφορά στην παροχή υπηρεσιών για την εκπόνηση Μελέτης για την Αναδιοργάνωση και Ανάπτυξη της Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ΤΕΕ). Η μελέτη περιλαμβάνει α) Ολοκληρωμένη ανάλυση βασικών παραμέτρων του υπάρχοντος συστήματος της ΤΕΕ της Κύπρου με κατάλληλη αξιοποίηση δευτερογενών πηγών β) Εμπεριστατωμένη έρευνα πεδίου με σκοπό την ανάδειξη στοιχείων αξιολόγησης της ποιότητας και αποτελεσματικότητας της ΤΕΕ από τους άμεσα ενδιαφερόμενους γ) Εξαγωγή και συστηματική διατύπωση των συμπερασμάτων που θα προκύψουν από την παραπάνω ανάλυση σχετικά με τους παράγοντες που επηρεάζουν την ποιότητα και την αποτελεσματικότητα της ΤΕΕ στην Κύπρο και δ) Επεξεργασία και διατύπωση Σχεδίου Δράσης για την αναμόρφωση και περαιτέρω ανάπτυξη της ΤΕΕ

Φορείς εκτέλεσης του έργου

  • Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου
  • Μονάδα Συμβουλευτικών Υπηρεσιών Intercollege