Απλούστευση διαδικασίας απονομής ασφαλιστικών παροχών από τον ΟΓΑ – Ελλάδα

Περίοδος
Σεπτέμβριος 2002 – Οκτώβριος 2002

Πρόγραμμα
Υπουργείο Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Πρόγραμμα «Πολιτεία»

Αντικείμενο
Το πρόγραμμα αποσκοπεί στον εξορθολογισμό των διαδικασιών και στην αντικειμενικοποίηση των κριτηρίων απονομής ασφαλιστικών παροχών από τον ΟΓΑ. Για τους σκοπούς του προγράμματος θα συσταθεί Επιστημονική Ομάδα, η οποία θα αξιολογήσει το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο και τις διοικητικές διαδικασίες καθώς και διαθέσιμες μελέτες και προτάσεις δημόσιων και ανεξάρτητων αρχών και άλλων φορέων σχετικά με το αντικείμενο του προγράμματος και θα καταλήξει σε πορίσματα, τα οποία θα λάβουν τη μορφή διορθωτικών ρυθμιστικών παρεμβάσεων.

Φορείς εκτέλεσης του έργου
Την ευθύνη διαχείρισης του προγράμματος είχε το Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου.