Απλούστευση διαδικασιών για τη χορήγηση αδειών παραμονής και εργασίας καθώς και τη χορήγηση ή αναγνώριση ιθαγένειας – Ελλάδα

Περίοδος
Σεπτέμβριος 2002 – Οκτώβριος 2002

Πρόγραμμα
Υπουργείο Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Πρόγραμμα «Πολιτεία»

Αντικείμενο
Αντικείμενο του προγράμματος είναι η μελέτη του θεσμικού πλαισίου και της διοικητικής πρακτικής με σκοπό την απλούστευση της διαδικασίας χορήγησης αδειών παραμονής και εργασίας αλλοδαπών καθώς και της διαδικασίας χορήγησης και αναγνώρισης της ελληνικής ιθαγένειας. Τα πορίσματα του προγράμματος θα προσλάβουν τη μορφή σχεδίου επιμέρους διορθωτικών ρυθμιστικών παρεμβάσεων

Φορείς εκτέλεσης του έργου
Την ευθύνη διαχείρισης του προγράμματος είχε το Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου.