Επιστημονική και τεχνική υποστήριξη του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας για τη βελτίωση και τον εκσυγχρονισμό του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας – Ελλάδα

Περίοδος
Μάρτιος 2001 – Αύγουστος 2001

Πρόγραμμα
Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας

Αντικείμενο
Το πρόγραμμα αποσκοπούσε στην επεξεργασία, τυποποίηση και υλοποίηση ενός ενιαίου προγράμματος επιστημονικής και τεχνικής στήριξης του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας για την προώθηση των νέων πα-ρεμβάσεων στον τομέα της κοινωνικής πρόνοιας. Ειδικότερα, η συνεργασία περιλαμβάνει την εκπόνηση αυτοτελών Μελετών που αφορούν συγκεκριμένα προγράμματα κοινωνικής προστασίας, καθώς και τη νομοτεχνική επεξεργασία των νομοθετικών πρωτοβουλιών που αποτυπώνονται στο Νομοσχέδιο με τίτλο «Βελτίωση και εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας». 

Φορείς εκτέλεσης του έργου
Την ευθύνη διαχείρισης του προγράμματος είχε το Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου.