Επιστημονική και Τεχνική υποστήριξη του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας για την προώθηση του νέου θεσμικού πλαισίου στον τομέα της κοινωνικής πρόνοιας – Ελλάδα

Περίοδος
Ιούνιος 1998 – Οκτώβριος 1998

Πρόγραμμα
Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας

Αντικείμενο
Σκοπός του προγράμματος ήταν η επεξεργασία, τυποποίηση και υλοποίηση ενός ενιαίου προγράμματος επιστημονικής και τεχνικής στήριξης του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας για την προώθηση των νέων πα-ρεμβάσεων στον τομέα της κοινωνικής πρόνοιας, με την εκπόνηση αυτοτελών Μελετών που αφορούν συγκεκριμένα προγράμματα κοινωνικής προστασίας καθώς και την κανονιστική εξειδίκευση των νομοθετικών πρωτοβουλιών, όπως αυτές αναλύονται στα αντίστοιχα άρθρα του Νομοσχεδίου για την “Ανάπτυξη του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας”.

Φορείς εκτέλεσης του έργου

  • Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου
  • Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών – Ινστιτούτο Κοινωνικής Πολιτικής
  • Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Υγείας και Πρόνοιας