Παροχή υπηρεσιών επιστημονικής οργανωτικής υποστήριξης στη Γ.Γ.Δ.Δ. – Η.Δ. για την πραγματοποίηση της Πρώτης Συνεδρίασης του Δικτύου Εμπειρογνωμόνων στο πλαίσιο εφαρμογής του Ε.Π. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013

Περίοδος
Σεπτέμβριος 2008 – Νοέμβριος 2008

Πρόγραμμα
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “ΠΟΛΙΤΕΙΑ”

Αντικείμενο
Το έργο αφορά την παροχή επιστημονικής υποστήριξης της πρώτης συνεδρίασης του Δικτύου Εμπειρογνωμόνων (Advisory Group) του Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013», το οποίο αποτελεί συμβουλευτικό όργανο που συστάθηκε με σκοπό την παροχή επιστημονικής καθοδήγησης και υποστήριξης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013» 

Φορείς εκτέλεσης του έργου

  • Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου, Ελλάδα