Εμπειρογνωμοσύνη για τις άμεσες θεσμικές και κανονιστικές αλλαγές στον τομέα της δασοπροστασίας

Περίοδος
Δεκέμβριος 2008 – Μάρτιος 2009

Πρόγραμμα
Υπουργείο Εσωτερικών

Αντικείμενο
Το έργο έχει ως στόχο την εκπόνηση εμπεριστατωμένων εισηγήσεων για την παραγωγή συγκεκριμένων κανονιστικών πράξεων άμεσης προτεραιότητας οι οποίες είναι απαραίτητες για την εκτέλεση των υπαρχόντων νομοθετικών προβλέψεων για τη βελτίωση του συστήματος δασοπροστασίας, αλλά και για την αποτελεσματικότερη θεσμική οργάνωση του συνολικού συστήματος πολιτικής προστασίας.

Φορείς εκτέλεσης του έργου

  • Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου, Ελλάδα