Πρόγραμμα υποστήριξης της νομοθετικής πολιτικής στο χώρο των επικοινωνιών – Ελλάδα

Περίοδος
Μάρτιος 2001 – Φεβρουάριος 2002

Πρόγραμμα
Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών 

Αντικείμενο
Η προτεινόμενη ερευνητική δράση συνδυάζει την έρευνα του υπάρχοντος νομοθετικού και νομολογιακού υλικού με την αξιολογική επεξεργασία του, ώστε να είναι σε θέση να παρουσιάσει τελικά στον χρήστη των πορισμάτων της όχι μόνο μια συστηματική έκθεση της κανονιστικής πραγματικότητας σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, αλλά και -κυρίως- μία χαρτογράφηση των θεσμικών περιορισμών που επιβάλλονται αλλά και των διόδων που είναι διαθέσιμες στο σχεδιασμό και την υλοποίηση νομοθετικών και κανονιστικών πολιτικών για την δυναμική είσοδο της Ελλάδας στη Κοινωνία της Πληροφορίας. Από την σκοπιά αυτή, χρήστες της προτεινόμενης έρευνας είναι το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών και οι επιφορτισμένες για την προετοιμασία της χώρας για την Κοινωνία της Πληροφορίας υπηρεσίες του.

Φορείς εκτέλεσης του έργου
Την ευθύνη διαχείρισης του προγράμματος έχει το Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου