Πιλοτική εφαρμογή αλιευτικού τουρισμού για την ανάδειξη της αλιευτικής και υδατοκαλλιεργητικής δραστηριότητας και παράδοσης – Ελλάδα

Περίοδος
Ιούνιος 2008 – Νοέμβριος 2008

Πρόγραμμα
Μέτρο 4.6 του Ε.Π. Αλιεία, Γ΄ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης

Αντικείμενο
To πρόγραμμα αποσκοπεί να εφαρμόσει για πρώτη φορά στην Ελλάδα ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα αλιευτικού τουρισμού μέσα από την ανάπτυξη ενός πρότυπου πιλοτικού σχεδίου στην περιοχή της Αιτωλοακαρνανίας. Οι δράσεις του προγράμματος περιλαμβάνουν τη διοργάνωση αλιευτικών εκδρομών, πολιτιστικών εκδηλώσεων αλιευτικού χαρακτήρα, τη δημιουργία οπτικοακουστικού διαφημιστικού υλικού, δράσεις ανάδειξης τοπικών αλιευτικών προϊόντων καθώς και την εκπόνηση θεσμικού πλαισίου που να διέπει τον αλιευτικό τουρισμό. 

Φορείς εκτέλεσης του έργου

  • Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου
  • Σύλλογος επαγγελματιών αλιέων Αστακού «Ο Αστακός»
  • AΧΕΛΩΟΣ TV
  • PLAGTON Α.Ε.
  • Anglohellenic – Εκδόσεις Πελτη Α.Ε