Μονάδα υποστήριξης και παρακολούθησης ΙΙ φορέων υλοποίησης του προγράμματος ΨΥΧΑΡΓΩΣ – Β΄ ΦΑΣΗ

Περίοδος
Ιανουάριος 2009 – Ιανουάριος 2010

Πρόγραμμα
Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Αντικείμενο
Το έργο αφορά τη δημιουργία μονάδας υποστήριξης και παρακολούθησης ΙΙ φορέων υλοποίησης, η οποία έχει ιδίως τις ακόλουθες αρμοδιότητες: α) υποστήριξη της υλοποίησης των έργων και υποέργων που θα χρηματοδοτηθούν από τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά ταμεία, β) υποστήριξη και παρακολούθηση των μονάδων ψυχικής υγείας και ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης, γ) διατήρηση και τροφοδότηση της υφιστάμενης βάσης δεδομένων για τις δομές και υπηρεσίες ψυχικής υγείας, δ) τεχνική υποστήριξη των φορέων υλοποίησης, ε) παρακολούθηση της υλοποίησης των δράσεων του προγράμματος, στ) παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών προς τους φορείς υλοποίησης και τα στελέχη τους, ζ) υποστήριξη και συμβουλευτική για τη δημιουργία και λειτουργία δικτύου των φορέων υλοποίησης του προγράμματος, η) δράσεις δημοσιότητας του προγράμματος και εκπαίδευσης, θ) μεταφορά τεχνογνωσίας.

Φορείς εκτέλεσης του έργου

  • Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου, Ελλάδα
  • Διαδικασία Α.Ε., Ελλάδα