Αγορά εργασίας στο λεκανοπέδιο Αττικής – Ελλάδα

Περίοδος
Απρίλιος 2000 – Σεπτέμβριος 2000

Πρόγραμμα
ΟΑΕΔ

Αντικείμενο
Η μελέτη επικεντρώθηκε στα ακόλουθα σημεία:

  • εισαγωγικού χαρακτήρα παρουσίαση των γεωγραφικών, δημογραφικών και κοινονικο-οικονομικών χαρακτηριστικών του Λεκανοπεδίου Αττικής
  • παρουσίαση και ανάλυση της αγοράς εργασίας του Λεκανοπεδίου με έμφαση στη διάρθρωση της απασχόλησης και της ανεργίας
  • διερεύνηση της νομοθεσίας, των δομών και των δράσεων στο πεδίο του Επαγγελματικού Προσανατολισμού, με έμφαση στο Λεκανοπέδιο της Αττικής και οργάνωση και δραστηριότητα του Εθνικού Κέντρου Επαγγελματικού Προσανατολισμού
  • ανάλυση διαθέσιμων στοιχείων για την προσφορά εργατικού δυναμικού σε διάφορες ειδικότητες και επαγγέλματα, και τη ζήτηση εργασίας με βάση ενδεικτικά στοιχεία για τις επενδύσεις στο Λεκανοπέδιο σε συγκεκριμένους κλάδους και τομείς παραγωγής
  • παρουσίαση των στοιχείων που αφορούν την ανάπτυξη (ποσοστό επί του ΑΕΠ του Νομού, επενδύσεις κλπ.) των κλάδων του Τουρισμού και του Περιβάλλοντος στην Αττική και ανάλυση των δεδομένων που αφορούν τις κλαδικές αγορές εργασίας και που προκύπτουν από την έρευνα εργατικού δυναμικού της ΕΣΥΕ και από απόψεις φορέων των παραπάνω κλάδων

Φορείς εκτέλεσης του έργου
Την ευθύνη διαχείρισης του προγράμματος είχε το Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου.