Ενημέρωση και κατάρτιση εργαζομένων στην Αυτοδιοίκηση α’ και β’ βαθμού για τη «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»- Άξονες Προτεραιότητας 4, 5 και 6 στο πλαίσιο του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013»

Περίοδος
Οκτώβριος 2010 – Νοέμβριος 2010

Πρόγραμμα
Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 

Αντικείμενο
Αντικείμενο του έργου αποτέλεσε η εκπόνηση εκπαιδευτικού υλικού με σκοπό την ενημέρωση και πληροφόρηση των διευθυντικών στελεχών, δημοτικών υπαλλήλων και υπαλλήλων των περιφερειών για τη νέα αρχιτεκτονική της τοπικής αυτοδιοίκησης και το πρόγραμμα «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ». Οι ενότητες του εκπαιδευτικού υλικού περιλάμβαναν: α) την παρουσίαση των βασικών οργάνων, του ρόλου τους και των βασικών αρμοδιοτήτων τους, β) νέους ελεγκτικούς μηχανισμούς, διαφάνεια και ζητήματα οικονομικής διαχείρισης αλλά και γενικότερα ορισμένες βασικές πληροφορίες για οικονομικά των ΟΤΑ, γ) τις νέες αρμοδιότητες και θέματα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, δ) τα ζητήματα που αφορούν τον αναπτυξιακό προγραμματισμό, το ΕΣΠΑ, ευρωπαϊκά και εθνικά προγράμματα και χρηματοδοτήσεις, ε) ζητήματα προσωπικού και διοίκησης ανθρώπινων πόρων και στ) επεξήγηση βασικών εννοιών και ορισμών.

Φορείς εκτέλεσης του έργου

  • Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου, Ελλάδα