Καθορισμός των Αναγκών Επαγγελματικής Κατάρτισης (εργαζομένων και ανέργων) ανά Περιφέρεια και Ειδικότητα στον Τομέα της Πρόνοιας – Ελλάδα

Περίοδος
Ιούλιος 1998 – Νοέμβριος 1998

Πρόγραμμα
Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας

Αντικείμενο
Η μελέτη καθορισμού των αναγκών επαγγελματικής κατάρτισης ανά περιφέρεια και ειδικότητα στον τομέα της πρόνοιας συνιστά κρίσιμο εργαλείο τεχνικής στήριξης των προτεραιοτήτων στο αντίστοιχο πεδίο των ανθρωπίνων πόρων. Η υλοποίησή της συνέβαλε στην επισήμανση των σχετικών προβλημάτων και στη διατύπωση προτάσεων για την ορθολογική επίλυσή τους.

Φορείς εκτέλεσης του έργου

  • Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου
  • ΤΕΙ-ΑΘΗΝΩΝ Τμήμα Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας