Κανονισμός εσωτερικής λειτουργίας και Κανονισμός κατάστασης προσωπικού – Ελλάδα

Περίοδος
Ιούνιος 2003 – Αύγουστος 2003

Πρόγραμμα
Παρατηρητήριο Απασχόλησης – Ερευνητική Πληροφορική Α.Ε.

Αντικείμενο
Το πρόγραμμα αφορά την κατάρτιση σχεδίου κανονισμού εσωτερικής λειτουργίας και κανονισμού κατάστασης προσωπικού για το Παρατηρητήριο Απασχόλησης – Ερευνητική Πληροφορική Α.Ε. από ομάδα ειδικών εμπειρογνωμόνων.

Φορείς εκτέλεσης του έργου
Την ευθύνη διαχείρισης του προγράμματος είχε το Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου.