Εκπόνηση Επιμορφωτικού Υλικού με Θέμα Σύγχρονες Διδακτικές Προσεγγίσεις για την Ανάπτυξη Κριτικής – Δημιουργικής Σκέψης – Ελλάδα

Περίοδος
Νοέμβριος 2006 – Ιανουάριος 2007

Πρόγραμμα
ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, Μέτρο 2.1

Αντικείμενο
Στόχος του προγράμματος είναι η επιμόρφωση 6.000 εκπαιδευτικών όλων των ειδικοτήτων της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης σε σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις. Η συνολική διάρκεια των επιμορφώσεων είναι 64 ώρες. Μέσω αυτής της επιμόρφωσης θα επιχειρηθεί η διαμόρφωση συγκεκριμένων λύσεων αναφορικά με όλα τα επιμέρους στοιχεία που συγκροτούν ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα σπουδών επιμόρφωσης εκπαιδευτικών. 

Προβλέπεται η υλοποίηση δυο βασικών δράσεων: α) η εκπόνηση του προγράμματος σπουδών για την επιμόρφωση εκπαιδευτικών Α’/θμιας και Β’/θμιας εκπαίδευσης σχετικά με σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις για την ανάπτυξη κριτικής- δημιουργικής σκέψης των μαθητών και β) η ανάπτυξη αντίστοιχου έντυπου και ηλεκτρονικού (CD) εκπαιδευτικού υλικού για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών τόσο της Α’/θμιας όσο και της Β’/θμιας εκπαίδευσης. 

Οι δράσεις θα υλοποιηθούν μέσω φάσεων υλοποίησης κατά πακέτα εργασίας. 

Οι φάσεις αυτές είναι :

  1. Διοίκηση και διαχείριση του έργου
  2. Εκτίμηση επιμορφωτικών αναγκών των εκπαιδευτικών
  3. Έρευνα για τον εντοπισμό παραπλήσιων προγραμμάτων σπουδών και επιμορφωτικού υλικού ειδικά σε χώρες με παράδοση «καλών πρακτικών»
  4. Ανάπτυξη του Προγράμματος Σπουδών
  5. Ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού για την επιμόρφωση
  6. Ανάπτυξη υποστηρικτικού υλικού και δράσεων για την εκτέλεση και την ανατροφοδότηση του προγράμματος

Φορείς εκτέλεσης του έργου