Κατάρτιση Ρυθμιστικού Πλαισίου για τη θεσμοθέτηση των οργανωτικών παρεμβάσεων για την εφαρμογή της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και τη διενέργεια ηλεκτρονικών συναλλαγών

Περίοδος
Σεπτέμβριος 2009 – Δεκέμβριος 2009

Πρόγραμμα
Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρησης 

Αντικείμενο
Αντικείµενο του έργου αποτελεί η κατάρτιση σχεδίου νόμου για τη θεσµοθέτηση των οργανωτικών παρεµβάσεων για την εφαρμογή της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και τη διενέργεια ηλεκτρονικών συναλλαγών. Ειδικότερα, το νέο θεσµικό πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση θα αποσκοπεί στην άρση των βασικών αδυναµιών της υφιστάμενης κατάστασης, στη θεσμοθέτηση των τεχνολογικών δυνατοτήτων για την αποτελεσµατική ανταλλαγή της πληροφορίας μεταξύ των υπηρεσιών και θα επιτρέπει την παροχή υπηρεσιών µε ηλεκτρονικό τρόπο.

Φορείς εκτέλεσης του έργου

  • Κέντο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου (ΚΕΣΔ), Ελλάδα