Μελέτη καταγραφής της υφιστάμενης κατάστασης στον τομέα των κοινωνικών πολιτικών και προγραμμάτων στη Νομαρχιακή Αυτοδιοικηση Μεσσηνίας

Περίοδος
Ιούνιος 2009 – Δεκέμβριος 2009

Πρόγραμμα
Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Αντικείμενο
Η πραγματοποίηση «μελέτης καταγραφής της υφιστάμενης κατάστασης» στον τομέα των κοινωνικών πολιτικών και προγραμμάτων στη Ν. Α. Μεσσηνίας περιλαμβάνει: ι) την καταγραφή και αξιολόγηση με σύγχρονες μεθόδους των υφιστάμενων πολιτικών και προγραμμάτων κοινωνικής πρόνοιας σε νομαρχιακό επίπεδο, ιι) τη χαρτογράφηση των ευπαθών κοινωνικών ομάδων και ΜΚΟ σε Νομαρχιακό επίπεδο, ιιι) την αξιολόγηση των ανωτέρω πολιτικών και προγραμμάτων, ιν) την καταγραφή των αντίστοιχων καλύτερων πρακτικών σε επίπεδο Ε.Ε., ν) την πρόταση ενός νέου μοντέλου οργάνωσης και παροχής υπηρεσιών κοινωνικού χαρακτήρα σε Νομαρχιακό επίπεδο.

Φορείς εκτέλεσης του έργου

  • Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου (ΚΕΣΔ), Ελλάδα