Εκπαίδευση δικηγόρων, εισαγγελέων και δικαστών για τη διασφάλιση της αποτελεσματικότερης προστασίας των δικαιωμάτων των μεταναστών και προσφύγων, θυμάτων εμπορίας ανθρώπων

Το Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου – Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου σε συνεργασία με το Association Pro Refugiu (RO), το Center for the Study of Democracy (BG), το Italian Coalition for Civil Liberties and Rights (IT) και το Association Trabe Iniciativas for Social and Solidarity Economy (ES) συμμετέχει στην υλοποίηση του έργου «Training lawyers, prosecutors, judges to ensure better rights protection for migrants and refugees victims of human trafficking (TRAIN-PRO-RIGHTS)» (JUST-AG-2018/JUST-JTRA-EJTR-AG-2018). Το έργο στοχεύει στην εκπαίδευση δικηγόρων, εισαγγελέων και δικαστών στο αντικείμενο της νομικής προστασίας των θυμάτων εμπορίας ανθρώπων.

Περισσότερες πληροφορίες για το έργο καθώς και για τις δράσεις που έχουν υλοποιηθεί μέχρι στιγμής, μπορείτε να βρείτε στο πρώτο ενημερωτικό δελτίο που επισυνάπτεται.

Εργαλειοθήκη (training toolkit)

Στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου αναπτύχθηκε εργαλειοθήκη (training toolkit) για την ως άνω εκπαίδευση. Η εργαλειοθήκη, την οποία μπορείτε να βρείτε συνημμένη στο παρόν, παρουσιάζει με αναλυτικό τρόπο τη μέθοδο διοργάνωσης εκπαιδευτικών δράσεων με αντικείμενο το trafficking, από την προετοιμασία τους έως την αξιολόγηση του αντικτύπου τους στους εκπαιδευόμενους. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως οδηγός για τη διοργάνωση παρόμοιων δράσεων, τηρουμένων των διατάξεων περί πνευματικής ιδιοκτησίας.