Προστασία των δικαιωμάτων των θυμάτων στην ΕΕ. Η θεωρία και πρακτική της διαφοροποίησης στην αντιμετώπιση κατά τη διάρκεια της ποινικής δίκης

Περίοδος
Δεκέμβριος 2012 – Ιούνιος 2014

Πρόγραμμα
European Commission – DG Justice

Αφετηρία του έργου αποτελεί η Οδηγία για τη θέσπιση ελάχιστων προδιαγραφών σχετικά με τα δικαιώματα, την υποστήριξη και την προστασία θυμάτων εγκληματικών πράξεων [COM (2011) 275 τελικό της 05.18.2011]. Η προστασία των θυμάτων πριν [διαμεσολάβηση], κατά τη διάρκεια, και μετά [αποζημίωση] ποινικής δίκης είναι στην πρώτη γραμμή της ημερήσιας διάταξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Προεδρίας της Κύπρου. Στο πλαίσιο αυτό, το παρόν έργο έχει ως στόχο να βοηθήσει στην αποτελεσματική εφαρμογή της Οδηγίας, διευκολύνοντας την ανταλλαγή γνώσεων μεταξύ των κρατών μελών σχετικά με τα βασικά δικαιώματα των θυμάτων στην προτεινόμενη Οδηγία.

Ο ειδικός στόχος του έργου είναι να μελετήσει, με τη συγκριτική μέθοδο, το συγκεκριμένο θεσμικό πλαίσιο που ισχύει στα κράτη μέλη ως προς τα ζητήματα που εξετάζονται στην Οδηγία, προκειμένου:

α) να καταρτιστεί κατάλογος νομοθετικών μέτρων, θεσμών και πρακτικών που θα διευρύνει τη θεωρητική βάση για την εφαρμογή της Οδηγίας

β) να καταρτιστεί κατάλογος των μέτρων για την παροχή υποστήριξης των θυμάτων, τον εντοπισμό των ευάλωτων ομάδων και τη βελτίωση της προστασίας των θυμάτων κατά την ποινική διαδικασία

γ) να επιχειρηθεί ο εκ των προτέρων προσδιορισμός της ανταπόκρισης των διατάξεων της Οδηγίας στα συγκεκριμένα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα κράτη μέλη

δ) να επιχειρηθεί ο εντοπισμός πιθανών ελλείψεων όσον αφορά την εφαρμογή και την αποτελεσματικότητα της Οδηγίας.

Το τελικό παραδοτέο είναι συγκριτική έκθεση και συγκεκριμένες προτάσεις πολιτικής για την αποτελεσματική εφαρμογή της Οδηγίας, όπου θα αναδειχθεί η ανταπόκριση των διατάξεών της στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει κάθε κράτος μέλος, τα στοιχεία που θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο την εφαρμογή της, καθώς και μια εκ των προτέρων αξιολόγηση της αποτελεσματικότητάς της.

Η υλοποίηση του έργου συνίσταται κυρίως στην παροχή τεκμηριωμένων απαντήσεων στα παραπάνω ερωτήματα μέσω της συγκριτικής μεθόδου. Το έργο θα υλοποιηθεί από μια ομάδα 27 εθνικών ανταποκριτών, που καλύπτουν όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και ακαδημαϊκής ομάδας που αποτελείται από πέντε διακεκριμένους εμπειρογνώμονες στον τομέα του ποινικού δικαίου, η οποία θα επεξεργαστεί τη συγκριτική έκθεση και τις τελικές προτάσεις.

Για να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του προγράμματος παρακαλώ πατήστε εδώ.

Φορείς εκτέλεσης του έργου

  • Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου (ΚΕΣΔ), Ελλάδα
  • Institute for Advanced Legal Studies του Πανεπιστημίου του Λονδίνου, Ηνωμένο Βασίλειο