Θεματική Μελέτη για την πρόσβαση στη δικαιοσύνη

Περίοδος
Ιούνιος 2009 – Οκτώβριος 2009

Πρόγραμμα
FRA2-2007-3100-01, Lot 6: Greece

Αντικείμενο
Κύριο στόχο της μελέτης αποτελεί η ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης στην Ελλάδα σχετικά με την πρόσβαση στη δικαιοσύνη (και σε εξωδικαστικούς μηχανισμούς) ως δικαίωμα που απορρέει από το κοινοτικό δίκαιο.

Φορείς εκτέλεσης του έργου

  • Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου, Ελλάδα
  • Κέντρο πληροφόρησης και τεκμηρίωσης για το ρατσισμό «Αντιγόνη», Ελλάδα