Χωροταξία, Αστική Ανάπτυξη και Εγκληματικότητα – Βέλγιο, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιταλία, Ισπανία, Ελλάδα

Περίοδος
Ιανουάριος 2003 – Νοέμβριος 2003

Πρόγραμμα
Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων

Αντικείμενο
Το πρόγραμμα αποσκοπεί στην εκπόνηση συγκριτικής μελέτης (μεταξύ πέντε ευρωπαϊκών χωρών: Βέλγιο, Μ. Βρετανία, Ιταλία, Ισπανία και Ελλάδα) η οποία επικεντρώνεται σε πέντε μεγάλες πόλεις οι οποίες παρουσιάζουν έντονα φαινόμενα αστικής ανάπτυξης και εγκληματικότητας. Η μελέτη φιλοδοξεί να αναδείξει τις μεταβλητές οι οποίες καθορίζουν την αλληλεξάρτηση μεταξύ αστικής ανάπτυξης και εγκληματικότητας και να εντοπίσει τις ομοιότητες και διαφορές μεταξύ των πόλεων της κεντρικής και νότιας Ευρώπης. Απώτερο στόχο αποτελεί η διαμόρφωση προτάσεων αντεγκληματικής πολιτικής οι οποίες θα λαμβάνουν υπόψη τις μεταβλητές που θα αποτυπωθούν στο πλαίσιο του προγράμματος.

Για να περιηγηθείτε στην ιστοσελίδα του προγράμματος παρακαλώ πατήστε εδώ

Φορείς εκτέλεσης του έργου

  • Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου, Ελλάδα
  • University of Ghent / Research Group of Criminology, Βέλγιο
  • University of Middlesex / Centre for Criminology, Μ. Βρετανία
  • Associazione Antigone, Ιταλία
  • University of Barcelona, Ισπανία