Εντοπισμός των κομβικής σημασίας θεσμικών αντιφάσεων, ασαφειών ή/και κενών δικαίου στο θεσμικό πλαίσιο της εκπαίδευσης

Περίοδος
Μάιος 2010 – Ιούλιος 2010

Πρόγραμμα
Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων

Αντικείμενο
Αντικείμενο του έργου αποτέλεσε η εκπόνηση μελέτης με σκοπό τον εντοπισμό και τη διαπίστωση υφιστάμενων αντινομιών, αντιφάσεων, επαναλήψεων, κενών και ασαφειών οι οποίες πλήττουν την ασφάλεια δικαίου, τη διαφάνεια, τη λειτουργικότητα, την ταχύτητα και την αποτελεσματικότητα των δράσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος Εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθησης και παρακωλύουν το συντονισμό των αρμόδιων υπηρεσιών και των εμπλεκόμενων φορέων του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και των τυχόν συναρμόδιων Υπουργείων και Αρχών.

Φορείς εκτέλεσης του έργου

  • Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου (ΚΕΣΔ), Ελλάδα