Μελέτη για τη δημιουργία ερευνητικού δικτύου σε θέματα δικαστικής συνεργασίας σε αστικές υποθέσεις

Περίοδος
Νοέμβριος 2005 – Φεβρουάριος 2006

Πρόγραμμα
Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, JAI/C4/2004/05

Αντικείμενο
Η μελέτη αποσκοπεί να προτείνει εναλλακτικά μοντέλα για τη δημιουργία πανευρωπαϊκού ερευνητικού δικτύου σε θέματα δικαστικής συνεργασίας σε αστικές υποθέσεις. Η μελέτη περιλαμβάνει τη δημιουργία αρχείου προσώπων, φορέων, επιστημονικών δημοσιεύσεων και ερευνητικών πρωτοβουλιών σε θέματα δικαστικής συνεργασίας σε αστικές υποθέσεις στα 25 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και προτάσεις σχετικά με τη μορφή και τις δραστηριότητες που μπορεί να αναπτύξει το δίκτυο. 

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του προγράμματος 

Φορείς εκτέλεσης του έργου

  • IPR Verlag GmbH, Γερμανία
  • Asser Institute, Ολλανδία
  • Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου, Ελλάδα