Ενδυνάμωση επαγγελματιών και προσφυγικών κοινοτήτων για τον εντοπισμό, την αντιμετώπιση και την πρόληψη της σεξουαλικής και έμφυλης βίας στην Ελλάδα

Στο πλαίσιο του Έργου “Ενδυνάμωση επαγγελματιών και προσφυγικών κοινοτήτων για τον εντοπισμό, την αντιμετώπιση και την πρόληψη της σεξουαλικής και έμφυλης βίας στην Ελλάδα – EMPOWER_REF“, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δικαιώματα, Ισότητα, Ιθαγένεια (Rights, Equality and Citizenship) της Ε.Ε. (REC-RDAP-GBV-AG-2017), είναι διετούς διάρκειας, με Φορέα-Συντονιστή το Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου-Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου (ΚΕΣΔ) και εταίρους τη Γενική Γραμματεία Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων (ΓΓΟΠΙΦ) και τους Γιατρούς του Κόσμου – Ελληνική Αντιπροσωπεία (ΓτΚ Ελλάδας), υλοποιήθηκαν οι ακόλουθες ενέργειες:

Χαρτογράφηση των μεθόδων εντοπισμού, διαχείρισης και πρόληψης της έμφυλης βίας στον προσφυγικό πληθυσμό από επαγγελματίες «πρώτης γραμμής». Σκοπός της μελέτης αυτής είναι να χαρτογραφήσει και να αποτυπώσει την εξειδίκευση των επαγγελματιών που εργάζονται στις δομές Υποδοχής Αιτούντων Άσυλο καθώς και στο Στεγαστικό Πρόγραμμα ESTIA σε θέματα που άπτονται της σεξουαλικής και έμφυλης βίας, να καταγράψει την ικανότητά τους να ανιχνεύουν, να αναγνωρίζουν αλλά και να διαχειρίζονται περιστατικά σεξουαλικής και έμφυλης βίας καθώς και να διερευνήσει τη γνώση τους ως προς τα διαθέσιμα προληπτικά μέτρα. Στο πλαίσιο αυτό, διενεργήθηκαν 32, συνολικά, ημι-δομημένες συνεντεύξεις με επαγγελματίες πρώτης γραμμής τόσο των δομών φιλοξενίας όσο και του Προγράμματος ESTIA σε δήμους και περιφέρειες της Ελλάδας. Η μελέτη είναι διαθέσιμη εδώ: στα ελληνικά https://empowerref.gr/wp2-el/ και στα αγγλικά https://empowerref.gr/en/wp2/.

Έναρξη της λειτουργίας της ιστοσελίδας του έργου στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://empowerref.gr/.

Το Έργο EMPOWER_REF έχει ολιστικό χαρακτήρα και αναμένεται να διαμορφώσει τους όρους μίας πιο στέρεης επικοινωνίας μεταξύ των εξειδικευμένων στελεχών που δρουν στο πεδίο του προσφυγικού (ιατρικού προσωπικού, ψυχολόγων, κοινωνικών λειτουργών, νομικών) αλλά και ανταπόκρισης στις ανάγκες που προκύπτουν για τον ίδιο τον προσφυγικό πληθυσμό.

Πληροφορίες: http://www.isotita.gr

Το Γραφείο Τύπου,
Τηλ. 2131511102
Ε-mail: gramggif@isotita.gr

This document was funded by the European Union’s Rights, Equality and Citizenship Programme (2014-2020).
The content of this document represents the views of the authors only and is their sole responsibility. The European Commission does not accept any responsibility for use that may be made of the information it contains.