Ενίσχυση των ικανοτήτων γυναικών υποψηφίων για δημόσια αξιώματα και εκπροσώπων των μέσων ενημέρωσης για τη συμμετοχή τους στον δημόσιο διάλογο στην Ελλάδα – GENDER_PUBLIC DEBATE

Το Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου – Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου, σε συνεργασία με το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και το Υπουργείο Εσωτερικών – Γενική Γραμματεία Ισότητας Φύλων, έλαβε χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση προκειμένου να υλοποιήσει το έργο «Ενίσχυση των ικανοτήτων γυναικών υποψηφίων για δημόσια αξιώματα και εκπροσώπων των μέσων ενημέρωσης για τη συμμετοχή τους στον δημόσιο διάλογο στην Ελλάδα – GENDER_PUBLIC DEBATE».

Η υλοποίηση του έργου ξεκίνησε την 1η Απριλίου 2019 και θα διαρκέσει 22 μήνες. Οι δράσεις που θα πραγματοποιηθούν θα συγχρηματοδοτηθούν από το Πρόγραμμα «Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια (2014-2020)» της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενίσχυση της ικανότητας (α) γυναικών πολιτικών και υποψηφίων για δημόσιο αξίωμα και (β εκπροσώπων των μέσων ενημέρωσης (δημοσιογράφων, σπουδαστών ΜΜΕ, μπλόγκερς) προκειμένου να είναι σε θέση να αναγνωρίζουν, να αντιμετωπίζουν και να προλαμβάνουν τη διακριτική μεταχείριση λόγω φύλου στο δημόσιο διάλογο. Για την επίτευξη αυτού του στόχου θα υλοποιηθούν οι ακόλουθες δράσεις:

  • Θα σχεδιαστεί εκπαιδευτικό πρόγραμμα και υλικό για τους εκπροσώπους των μέσων ενημέρωσης
  • Θα γίνει αξιολόγηση των αναγκών των γυναικών πολιτικών και υποψηφίων
  • Θα διοργανωθούν 8 εργαστήρια για δημοσιογράφους και φοιτητές ΜΜΕ, καθώς και για γυναίκες πολιτικούς και υποψήφιες
  • Θα εκπονηθούν πρακτικοί οδηγοί για τους εκπροσώπους των μέσων ενημέρωσης, καθώς και για τις γυναίκες πολιτικούς και υποψήφιες, που θα περιλαμβάνουν πρακτικές συμβουλές, παραδείγματα, πρότυπα έκφρασης και προτεινόμενες λύσεις στα προβλήματα που θα έχουν εντοπιστεί
  • Θα γίνει διάχυση των αποτελεσμάτων του έργου μέσω ιστοσελίδας, δελτίων τύπου και πανελλαδικού τηλεοπτικού σποτ

ΟΙ δράσεις του έργου αναμένεται να ωφελήσουν περίπου 120 δημοσιογράφους και φοιτητές ΜΜΕ, καθώς και 100 γυναίκες πολιτικούς και υποψήφιες.