Ετήσια Έκθεση για τα Θεμελιώδη Δικαιώματα στην Ευρώπη για το 2017

Το Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου σε συνεργασία με την Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, ως εθνικό σημείο επαφής του Ευρωπαϊκού Δικτύου για τα Θεμελιώδη Δικαιώματα (FRANET) του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων (European Union Agency on Fundamental Rights – FRA) ανέλαβε την εκπόνηση της Ετήσιας Έκθεσης για τα Θεμελιώδη Δικαιώματα στην Ευρώπη για το 2017.

Αντικείμενο της Έκθεσης αποτέλεσε η ανάλυση των σημαντικότερων εξελίξεων στον τομέα των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ελλάδα το 2016 και ειδικότερα η καταγραφή θεσμικού πλαισίου, καλών πρακτικών και νομικών εξελίξεων στους εξής τομείς: α) ισότητα και εξάλειψη των διακρίσεων, του ρατσισμού, της ξενοφοβίας και συναφείς μορφές μισαλλοδοξίας, β) ενσωμάτωση των Ρομά, γ) προστασία της κοινωνίας της πληροφορίας, της ιδιωτικής ζωής και των προσωπικών δεδομένων, δ) προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού, ε) πρόσβαση στη δικαιοσύνη, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων των θυμάτων εγκληματικών ενεργειών, στ) μετανάστευση, άσυλο και ενσωμάτωση των μεταναστών και η) εφαρμογή της Σύμβασης για τα Δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία.