Θεματική μελέτη σχετικά με την εμπορία παιδιών – Ελλάδα

Περίοδος
Μάιος 2008 – Αύγουστος 2008

Πρόγραμμα
FRA 2-2007-3100-01, Lot 6: Greece

Αντικείμενο
Στόχο της θεματικής μελέτης αποτελεί η παρουσίαση και ανάλυση του ελληνικού θεσμικού πλαισίου που αφορά στη διακίνηση παιδιών και την παροχή υποστήριξης στα θύματα εμπορίας. Ειδικότερα η μελέτη εστίασε στο θεσμικό πλαίσιο για την καταπολέμηση της εμπορίας παιδιών, στα μέτρα πρόληψης, στον ορισμό κηδεμόνων, σε θέματα συνεργασίας και συντονισμού συναρμόδιων φορέων, στην προστασία και κοινωνική ενσωμάτωση των θυμάτων, στη δίωξη των εγκλημάτων εμπορίας παιδιών κλπ. Επιπλέον, η μελέτη αποσκοπεί να αναδείξει “καλές πρακτικές”, δηλαδή διατάξεις, μέτρα, έργα και άλλες πρωτοβουλίες που έχουν αποδειχθεί χρήσιμα, αποτελεσματικά ή/και καινοτόμα και θα μπορούσαν να αποτελέσουν πρότυπο σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Οι εθνικές εκθέσεις θα αποτελέσουν τη βάση για συγκριτική μελέτη του θέματος στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Φορείς εκτέλεσης του έργου

  • Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου, Ελλάδα
  • Κέντρο Πληροφόρησης και Τεκμηρίωσης για το ρατσισμό, την οικολογία, την ειρήνη, τη μη-βία «Αντιγόνη», Ελλάδα