Θεματική μελέτη για την ψυχική υγεία και τα θεμελιώδη δικαιώματα

Περίοδος
Ιούνιος 2009 – Νοέμβριος 2009

Πρόγραμμα
FRA2-2007-3100-01, Lot 6: Greece

Αντικείμενο
Στόχο της μελέτης αποτελεί η αξιολόγηση της νομοθεσίας και των λοιπών θεσμικών εργαλείων που διασφαλίζουν τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των ατόμων με προβλήματα ψυχικής υγείας.

Φορείς εκτέλεσης του έργου

  • Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου, Ελλάδα
  • Κέντρο πληροφόρησης και τεκμηρίωσης για το ρατσισμό «Αντιγόνη», Ελλάδα