Οι πρακτικές στην Ελλάδα σχετικά με τη χορήγηση μη εναρμονισμένων με την Ε.Ε. καθεστώτων προστασίας

Περίοδος
Ιούλιος 2009 – Σεπτέμβριος 2009

Πρόγραμμα
Υπουργείο Εσωτερικών, Διεύθυνση Μεταναστευτικής Πολιτικής

Αντικείμενο
Αντικείμενο της μελέτης είναι η ανάλυση των πρακτικών της Ελλάδας σχετικά με τη χορήγηση μη εναρμονισμένων με την Ε.Ε. καθεστώτων προστασίας και συγκεκριμένα αυτών που δεν εμπίπτουν στις κατηγορίες του πρόσφυγα και της επικουρικής προστασίας όπως ορίζεται από την Οδηγία 2004/83/ΕΚ.

Φορείς εκτέλεσης του έργου

  • Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου, Ελλάδα