Πολιτικές αναφορικά με τους μηχανισμούς υποδοχής, επιστροφής και ένταξης καθώς και τον αριθμό των ασυνόδευτων ανηλίκων

Περίοδος
Ιούλιος 2009 – Αύγουστος 2009

Πρόγραμμα
Υπουργείο Εσωτερικών, Διεύθυνση Μεταναστευτικής Πολιτικής

Αντικείμενο
Αντικείμενο της μελέτης είναι η καταγραφή και αξιολόγηση των εφαρμοζόμενων πολιτικών και πρακτικών για την υποδοχή, επιστροφή και ενσωμάτωση των ασυνόδευτων ανηλίκων στην Ελλάδα. Η μελέτη εστιάζει στην παρουσίαση την ισχύουσας νομοθεσίας, στην αξιολόγηση της εφαρμογής της και σε πρόσφατα στατιστικά στοιχεία.

Φορείς εκτέλεσης του έργου

  • Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου, Ελλάδα