Στρατηγική μελέτη για την αναδιάρθρωση και την επέκταση του ρόλου και των αρμοδιοτήτων του Εθνικού Παρατηρητηρίου ΑμεΑ

Περίοδος
Ιούλιος 2010 – Φεβρουάριος 2011

Πρόγραμμα
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013

Αντικείμενο
Στόχος του έργου είναι η δημιουργία μιας ολοκληρωμένης πρότασης για την υλοποίηση ενός πανελλήνιου κέντρου τεκμηρίωσης, αναφοράς και κοινωνικού διαλόγου για τα δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία στην Ελλάδα. Ταυτόχρονα, το Εθνικό Παρατηρητήριο θα αναλάβει τον θεσμικό ρόλο ενός σημείου εστιασμού και επικοινωνίας με αντίστοιχους φορείς και θεσμούς του εξωτερικού αλλά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα ζητήματα της αναπηρίας. Συγκεκριμένα η μελέτη περιλάμβανε α) την καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης και αποτύπωση αναγκών, β) την αναζήτηση αντίστοιχης διεθνούς και ευρωπαϊκής πρακτικής, γ) την έρευνα για τον εντοπισμό των θέσεων του αναπηρικού κινήματος σχετικά με το ρόλο του Εθνικού Παρατηρητηρίου ΑμεΑ, ε) την διαμόρφωση του προφίλ του Εθνικού Παρατηρητηρίου ΑμεΑ καθώς και στ) την οικονομοτεχνική μελέτη για το Εθνικό Παρατηρητήριο ΑμεΑ.

Φορείς εκτέλεσης του έργου

  • Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου, Ελλάδα