Έντυπος Πολύγλωσσος Οδηγός Πρόληψης σε θέματα υγείας για την πληροφόρηση και την ευαισθητοποίηση των μεταναστών

Περίοδος
Μάρτιος 2012 – Ιούνιος 2012

Πρόγραμμα
Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Αντικείμενο
Ο Οδηγός Πρόληψης αποσκοπεί να συμβάλει στην καλύτερη πληροφόρηση και ευαισθητοποίηση των μεταναστών σε θέματα δημόσιας υγείας με την παροχή πληροφόρησης σε δέκα γλώσσες. Ο Οδηγός θα παρέχει έγκυρη, απλουστευμένη και στοχευμένη πληροφόρηση σχετικά με βασικές ασθένειες ή κινδύνους που απειλούν το μεταναστευτικό πληθυσμό, τη βασική δομή και διάρθρωση του ελληνικού συστήματος υγείας, τα δικαιώματα των μεταναστών σε σχέση με το σύστημα υγείας και τα μέσα που διαθέτουν για να προστατεύσουν τα δικαιώματα τους σε περίπτωση που αυτά καταπατούνται. 

  

Φορείς εκτέλεσης του έργου
Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου, Ελλάδα